شماره مجوز: 83030

Archive for: 2012

بچه های جبهه و جنگ کجایید؟

جنگ امروز ما با دشمن، جنگ فرهنگی است!

بچه های جبهه و جنگ کجایید؟ باور کنید جنگ تمام نشده است. ما هنوز هم در حال جنگ هستیم. شاید صدای شلیک تفنگ و انفجار خمپاره و موشک به گوش نرسد اما جنگ تمام نشده است. بچه های سنگر! بیایید که جنگ امروز ما با دشمن، جنگ فرهنگی یا همان جنگ نرم است و گلوله های این جنگ خطرناک تر است.

← ادامه خبر …